Stiri din imobiliare

 

Cadastrarea terenurilor agricole


Cadastrarea terenurilor agricole, vestea pe care o așteptau to?i proprietarii din RomaniaGuvernul României a aprobat s?pt?mâna trecut?, printr-o ordonan?? de urgen??, cadastrarea cu prioritate a terenurilor agricole, cerin?? venit? din partea mai multor fermieri.
 
Guvernul ?i-a motivat decizia prin importan?a pe care o are cadastrarea pentru fermieri în accesarea fondurilor europene pe exerci?iul financiar 2015-2020 ?i în ob?inerea subven?iilor, care vor fi acordate doar pe baza identific?rii cadastrale a terenurilor. Noul act normativ precizeaz? c? prim?riile vor primi finan?are din bugetul Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) pentru intabularea terenurilor agricole, pe baza unui contract anual de finan?are. Bugetul alocat de agen?ie în acest an este de 90,7 mil. euro.
 
Ordonan?a permite prim?riilor care au derulat deja lucr?ri de cadastrare din fonduri proprii s? poat? primi cofinan?are din partea ANCPI ulterior finaliz?rii înregistr?rii la nivel de sector cadastral ?i nu doar dup? încheierea procesului pe întregul teritoriu administrativ. Guvernul se a?teapt? ca aceast? m?sur? s? accelereze ritmul de desf??urare a lucr?rilor de intabulare. Ini?iativa legislativ? apar?ine ANCPI, institu?ie care coordoneaz? Programul Na?ional de Cadastru ?i Carte Funciar? (PNCCF), ce vizeaz? înregistrarea gratuit? a tuturor imobilelor din România pân? în 2023.
 
Mihai Anghel, proprietarul Cerealcom Dolj, spune c? lipsa cadastrului la terenurile agricole este una dintre problemele fundamentale ale agriculturii române?ti ?i una dintre frânele dezvolt?rii serioase a acestui sector. Potrivit lui, f?r? cadastru, p?mântul are o valoare diminuat? considerabil ?i nu este comercializabil, iar procesul de retrocedare a terenurilor agricole se poate considera încheiat numai în momentul în care se ata?eaz? cadastrul la titlul de proprietate.
 
Vine marea cadastrare
 
Datele ANCPI arat? c? la finalul lunii mai erau cadastrate 14,72% dintre terenurile agricole ale României. Demarat la finalul anului trecut, PNCCF a condus pân? acum la finalizarea lucr?rilor de înregistrare sistematic? în 18 unit??i administrativ teritoriale, ceea ce reprezint? circa 175.000 de imobile. Acestea au ridicat num?rul imobilelor cadastrate la circa 8,8 milioane din care 2,1 milioane de apartamente, 3,71 milioane de construc?ii (11.528 de construc?ii neterminate, 106.379 de construc?ii administrative ?i social-culturale, 1,35 milioane de construc?ii anex?, 1,89 milioane de construc?ii de locuin?e, 340.303 construc?ii industriale ?i edilitare) ?i 2,93 milioane de terenuri. „Terenurile agricole trebuie cadastrate cu prioritate, iar investi?ia într-un asemenea program se poate recupera foarte rapid din cre?terea taxelor colectate pe fondul cre?terii valorii terenurilor. Acum fiecare î?i face cadastru cu o risip? de energie ?i resurse inutile. Una este s? m?sori un teren de la un cap?t la altul ?i alta e o m?sur?toare dup? cum îl taie capul pe fiecare“, a declarat pentru Capital Mihai Anghel.
 
Valoarea programului PNCCF este de 1,2 mld. euro, din care 900 mil. euro reprezint? fondurile ANCPI ob?inute exclusiv din serviciile prestate, iar 312 mil. euro reprezint? fonduri europene nerambursabile, care o s? înceap? a fi atrase din 2017. Anul trecut, ANCPI a încasat venituri de circa 100 mil. euro.
 
Cadastrarea cre?te pre?ul terenurilor
 
Mihai Anghel consider? c? lipsa cadastrului a fost cea care a condus la c?utarea de solu?ii pentru a opri intrarea str?inilor pe pia?a funciar? local?. În opinia sa, accesul se poate opri f?r? probleme dac? pre?ul terenului arabil este cel real, iar realizarea cadastrului ar duce natural la echilibrarea pre?ului p?mântului.
 
„Valoarea terenului arabil este dat? de ceea ce produce acel p?mânt. Localizarea acestuia nu influen?eaz? semnificativ pre?ul. Nu conteaz? atât de mult c? terenul agricol este în Paris sau în Segarcea. Pre?ul terenului agricol din România ar trebuie s? fie cel pu?in egal cu media european?, neluând în calcul fertilitatea ?i pozi?ia strategic? în partea de est a Uniunii Europene – care face posibile exporturile c?tre Orient. Abia atunci vom fi trata?i cu respectul care ni se cuvine“, spune omul de afaceri.
 
Bani pentru dezvoltare
 
În absen?a cadastrului, terenurile nu pot fi folosite drept garan?ie pentru împrumuturile bancare, infrastructura de iriga?ii nu poate fi dezvoltat?, iar agricultura performant? este împiedicat? de imposibilitatea comas?rii terenurilor, sus?in membrii Coali?iei pentru Dezvoltarea României. „Se vorbe?te de 25 de ani de ferme. No?iunea de ferm? este mulat? pe cea de proprietate. Un arenda? nu este fermier, a?a cum un chiria? nu este proprietarul casei în care locuie?te. Odat? cu cadastrul po?i vorbi de crearea pie?ei funciare ?i, ulterior, de finan?area tranzac?iilor cu terenuri“, conchide Anghel.
 
În prezent, exper?ii ANCPI lucreaz? la cadastrarea altor 34 de localit??i din bugetul agen?iei, iar 21 de prim?rii au decis s? finan?eze din bugetul lor aceste lucr?ri, pentru a nu mai a?tepta la rând, printre acestea num?rându-se Arad, Timi?oara, Bac?u ?i Bistri?a.
 
În acest an, ANCPI a semnat contracte cu firme specializate în înregistrarea sistematic? a imobilelor pentru 87 de localit??i din ?ar?, iar altele 60 sunt în procedur? de licita?ie.
 
600 de posturi sunt necesare pentru sus?inerea proiectului cadastr?rii ??rii. Pân? acum au fost create 352 de locuri de munc?
 
100 mld. euro se vor investi în cadastrare la nivel global, în urm?torii zece ani, potrivit estim?rilor f?cute de firmele implicate în acest process
 

 

Sursa: capital.ro